Zorgconsulent Zuid - logo icon
Zorgconsulent Zuid - letters

Privacy Verklaring

Doel Verklaring

Zorgconsulent Zuid kan alleen bedrijfsactiviteiten uitvoeren wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt. Uw privacy is voor ons van groot belang. Graag laten wij u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens;

  • Alleen gebruiken om onze diensten en/of werkzaamheden uit te voeren;
  • Niet verzamelen of gebruiken voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring;
  • Zorgvuldig zullen beveiligen.

Gebruik Persoonsgegevens

Doel

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen en/of deze benodigd zijn voor het uitvoeren van onze diensten en werkzaamheden.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten goed te kunnen uitvoeren. Door het invullen van het contactformulier en de aanwezige formulieren aanvaardt u onverkort en onverwijld de pricacyrichtlijnen van Zorgconsulent Zuid.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten zolang als naar de aard van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling ervan. In enkele gevallen vragen wij naar uw persoonlijke gegevens, indien die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u verstrekt en hanteren hiervoor protocollen en registers die Zorgconsulent Zuid hiervoor geschreven heeft.

Derden

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wel maakt Zorgconsulent Zuid van externe marktpartijen gebruik die beveiligde opslagfaciliteiten aanbieden. Met deze partijen zijn SLA en DBA en verwerkingsovereenkomsten getroffen om uw privacy conform de richtlijnen AVG te beschermen.

Beveiliging

Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde – en zelfs geincripteerde beveiligde verbindingen om gegevens over het internet te verzenden.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

Wanneer wij uw gegevens verwerken, dan heeft u recht op inzage in die gegevens. Wanneer u twijfelt of de gegevens juist, volledig of ter zake dienend zijn dan kunt u deze schriftelijk onder vermelding van de reden opvragen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij zullen die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of u gemotiveerd toelichten waarom uw wensen (alsnog of nog niet) kunnen worden uitgevoerd.

Web bezoek

Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Wij houden niet bij wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Wel monitoren wij het aantal bezoeken op onze website  voor cliënten en passen desnoods aan de hand van de kwantiteit van uw paginabezoeken eventuele kwalitatieve vermeldingen op onze pagina’s aan.

Cliënt Login

De IP adressen van het inlogportal (cliënt login) worden wel in ons primair systeem Onview gedurende 7 dagen opgeslagen. Dit heeft alleen tot doel om na te gaan welke cliënt wanneer inlogt omzodoende inzicht te verkrijgen of en wanneer de client inlogt. Mocht sprake zijn wisselende IP adressen bij de inloggevens van client, zullen wij cliënten hiernaar bevragen. Deze data zal automatisch en uiterlijk 7 dagen na registratie uit het zicht verdwijnen. Deze gegevens worden ook niet separaat opgeslagen.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat. In een cookie zit informatie opgeslagen. Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben geen of slechts geringe gevolgen voor de privacy van de bezoeker van de website. Deze cookies zullen door ons niet apart worden opgeslagen of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of emailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang tot onze diensten of website ontzeggen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Indien een wettelijk voorschrift dat verplicht, zullen wij gegevens ter beschikking stellen aan de autoriteiten persoonsgegevens.

Vragen en feedback

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar welkom@zorgconsulentzuid.nl. Zorgconsulent Zuid behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring onverwijld en naar voortschrijdend inzicht aan te passen, naar gelang de richtlijnen en voorschriften die de Privacy Verordening met zich meebrengen.